Сатып алушыларға тиімді қызмет керсету процесін ұйымдастыру;

Сауда үй-жайлары мен жабдықтарды орналастыру құрылымын жобалау;

Менеджмент, экономика, басқару, жоспарлау саласындағы заннамалық нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

Бос лауазымға кандидаттармен әнгімелесу өткізу және еңбек келісімшартын жасасу;

Басқарушылық шешімдер қабылдау, басшылықтың әртурлі типтері мен стильдерін пайдалану;

Касіпорынның құрылтай құжаттарын әзірлеу үшін нормативтік-құқықтық құжаттаманы пайдалану;

Алған кәсіби білімдерін қолдану

Жеке және кәсіби бағыттагы мәліметпен алмасуға қажетті мемлекеттік, орыс және шетел тіліндегі дағдыларын пайдалану.

Ұдайы кәсіби өсуге және жаңа білімді иеленуге дайын болу

Жұмыс уақытын жоспарлау

Техникалық қужаттармен жұмыс істеу

Әрекетті барынша рационалды түрлері мен құралдарын қолдану

Кәсіби әрекет етуде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

Екіұштылык жағдайында өздігінен әрекет етуге қабілетті болу

Әріптестермен жағымды өзара оңды әрекет етуге және қызметтес болуға дайын болу

Жобалык-курастырушылык, технологиялық кужаттарды расімдеу

Теориялық механика мен материалдардың қарама қайшылығы бойынша негізгі есептеу

Қарапайым электрлі стандарттау мен сертификаттаудың негізгі параметрлерін есептеу

Кәсіби эрекеттегі стандарттау мен сертификаттаудын негізгі ережелерін колдану.