Ақтөбе автожол колледжінің ішкі тәртіп

ЕРЕЖЕСІ

Білім алушы міндеті:

 1. Білім алушы білім мен мамандық тәжірибесін жүйелі, терең игеруге;
 2. Білім алушы салауатты өмір салтын сақтау үшін спортпен, дене шынықтырумен айналысуға;
 3. Білім алушы оқу жоспарында және оқу бағдарламасында қарастырылған оқу сабақтарына қатысуға және белгіленген мерзімде тапсырмалардың барлық түрлерін орындауға;
 4. Білім алушы қоғамдық-пайдалы еңбекке және колледждегі өткізілетін аудиториядан тыс барлық іс –шараларға қатысуға;
 5. а)оқытушылар аудиторияға кірген кезде студент орындарынан тұрып амандасуы керек;

б) сұрақ-жауап кезінде оқытушыны және студент жауаптарын мұқият тыңдауға, өзге істермен айналыспауға, оқытушының барлық тапсырмаларын орындауы керек;

в) сабақ кезінде студент аудиториядан оқытушының рұқсатымен кіріп-шығуы керек;

г) аудиторияда, лабораторияда, шеберханада, өндірістік оқыту тәжірибесіндегі нұсқаған оқулықтарды, оқу құралдарын және басқа да құралдарды пайдалануы керек;

ғ) сабаққа денсаулығына байланысты немесе  басқа да себепті жағдайда келмей қалған кезде бұл жөнінде бөлім меңгерушісіне немесе топ жетекшісіне ескертіп, растайтын құжат көрсетуі міндетті. Егер себепсіз келмей қалған жағдайда білім алушы 1 парға 200 теңге көлемінде колледждің есеп бөліміне айыппұл төлеп, пән оқытушысына түбіртегін көрсетіп, жіберген сабақ тақырыптарын тапсыруға міндетті.

д) оқу корпусындағы мүліктердің таза сақталуын қарау керек;

ж) «Білім туралы» заңының 47-бабының 15-1 тармағында білім  алушылар мен тәрбиеленушілердің міндеті ретінде колледжге білім алушы формасында ( классикалық үлгіде ұл балаларға - ақ көйлек, қара шалбар, қыз балаларға - ақ жейде, қара белдемше ) киініп, таза аяқ киіммен келуі;

з) колледжге кешікпей келуі керек, кешіккен жағдайда кезекші  мұғалімнің рұқсатымен ғана сабаққа жіберіледі немесе колледждің ішкі тәртібіне сай қоғамдық - пайдалы еңбекке тартылады.

и) өзі жұмыс істеп отырған кабинетте, лабораторияда, шеберханада тазалықты сақтауы;

к) колледж мүлкін ұқыпты сақтауы тиіс және өз заттарына ие болуы;

л) көгалдандырылған  жерлерді сақтауы  тиіс, егер бүлінген жағдайда қалпына келтіруі тиіс;

м) оқулықтардың, кітаптардың беттерін жұлмай, белгі, сурет салмай таза, ұқыпты ұстауы;

н) дәріс, баяндама кезінде, концерттерде білім алушы өзін мәдениетті ұстауы керек, яғни жанындағылармен сөйлеспей, кедергі келтірмей, бір орнынан екінші орныға көшпей, мерекелік іс-шаралардың аяқталуын күтулері тиіс;

о)  білім алушы колледж  мүлкін бүлдірген жағдайда өз ақшасын немесе ата-анасының есебінен жөндеу жұмыстары жүргізуі;

 1. әрбір білім алушы кезекші мұғалім талап еткен жағдайда өз тегін, тобын айтуға;
 2. Егер білім алушы сыртқы келбетін дұрыс ұстамаған жағдайда топ жетекшісі тәртіп бұзушыны үйіне қайтаруға құқылы және бұл жөнінде ата-анасына (заңды өкіліне) хабарлауы керек.
 3. Білім алушыға тыйым салынады:

а) сабақ кезінде ұялы телефонды қолдануға, қымбат заттар әкелуге;

ә) сыртқы киіммен жүруге, денесін (ішін, белін, кеудесін) жалаңаштауға, сақал қоюға, көз тартатын бет бояуларын жағуға;

б) басқа үлгідегі киім үлгісін (хиджаб, қысқа шалбар киюге);

в) сабақ кезінде оқу корпусында бос жүруге, үзіліс кезінде қатты сөйлеуге, айқайлап шулауға, дәлізде жүгіруге;

г) оқу корпусында шылым шегіп, дөрекі сөздер айтуға;

д) колледжге сабаққа қатысы жоқ заттарды алып келуге;

 

 

Правила внутреннего распорядка

Актюбинского автодорожного колледжа

Студенты  обязаны:

 1. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками профессии.
 2. Заниматься физ.культурой, спортом и укреплением здоровья.
 3. Посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий предусмотренные учебным планом и программами.
 4. Активно участвовать в общественно-полезном труде и во всех внеаудиторных мероприятиях, проводимых в колледже.
 5. а) при входе предподавателей приветствовать их вставанием с места;

б) во время занятий внимательно слушать объяснение предподвателя и ответы учащихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами,выполнять все указания предподавателя;

в) при вопросах и ответах вставать и садиться только по разрешению предподователя;

г) входить и выходить во время занятия из аудитории только с разрешения предподователя;

д) во время занятий в кабинетах , лабораториях, мастерских, на производственной практике пользоваться лишь теми учебниками, пособиями, инструментами, и др.приборами которые указаны руководителем занятия6 обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности;

е) при не явке на занятия по болезни или другим уважительным причинам поставить об этом в известность зав.отделением, или куратора группы, и предоставить потверждающий документ.

Если же студент не посетил занятие по не уважительной причине учащийся за одну пропущенную пару вносит в размере 200 тенге в бухгалтерию ААДК. И предъявляет квитанцию об оплате предметнику при этом в обязательном порядке отрабатывать пропущенную пару;

ж) следить за чистотой, порядком и сохранностью имущества в учебном корпусе;

з) Согласно пункта 1 части 15 статьи 47 Законв о знании обучаемые обязаны  являться в колледж опрятно одетым, скромно причесанным, в вычищенной обуви (белый вверх,черный низ);

к) являться в колледж без опоздания, опоздавшие учащиеся  допускаются к занятиям с разрешения дежурного предподавателя или же в соответствии с Правилами внутреннего распорядка колледжа привлекают к общественно-полезному труду;

л) соблюдать чистоту, порядок и сохранность свего рабочего места в кабинете, лаборатории, мастерской

м) беречь имущество колледжа, бережно относиться к своим вещам;

н) беречь зеленые насаждеия, а при повреждении восстановить;

о) беречь учебники, книги, не вырывать страницы, не делать пометки и рисунки;

п) во время докладов, лекций, концертов вести себя культурно, не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с места на место, не уходить до окончания мероприятия;

р) в случае порчи имущества по вине учащихся восстановление и ремонт его производится силами учащихся или за счет родителей.

 1. Каждый учащийся по требованию дежурного предподвателя обязан сообщить свою фамилию и группу показать студенческий билет.
 2.    Если обучающийся приходит в колледж в неподобающим (для студентов) виде одежды, то куратор вправе отправить этого студента домой и сообщить   

              родителлям (или заменяющих их законно предстовителям.    

 1.    Учащимся запрещается:

а) во время занятия пользоваться сотовым телефоном, приносить в колледж ценное вещи;

б) хождение в учебном корпусе во время занятий, приходить на занятия в слансах, шортах, топиках, хиджабах в верхней одежде;

в) хождение в верхней одежде;

г) громко разговариватьь, шуметь в коридорах во время занятий и на на переменах;

д) курение и сквернословие в учебном корпуме;

е) приносить в колледж посторонние предметы, не имеющие отношения к занятия; 

Joomla! Debug консолі

Сессия

Профиль туралы ақпарат

Жадты пайдалану

Дерекқор сұраулары